കണ്ടക്ടര്‍മാരുടെ ഒഴിവ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അപാകതയെന്ന് ആരോപണം

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തില്‍ വന്നതിനുശേഷം മുഴുവന്‍ ഒഴിവുകളും പത്തു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമെന്ന ഉറപ്പ് പാഴ്വാക്കായതായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി റിസര്‍വ്വ് കണ്ടക്ടര്‍ റാങ്ക് ഹോള്‍ഡഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ ആരോപിച്ചു.

Disclaimer: Kindly avoid objectionable, derogatory, unlawful and lewd comments, while responding to reports. Such comments are punishable under cyber laws. Please keep away from personal attacks. The opinions expressed here are the personal opinions of readers and not that of KSRTC Blog.

Check Also

Price List of Airbus Aircrafts

Airbus SE is a European multinational aerospace corporation. The ‘SE’ in the name means it …

Leave a Reply