Home / Travel & Travelogues

Travel & Travelogues

കൊല്ലത്തിൻ്റെ മീശപ്പുലിമലയായ രാജാതോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു ഓഫ്‌റോഡ് യാത്ര !!

കൊല്ലത്തിന്റെ മീശപ്പുലിമലയായ #രാജാതോട്ടം ഓഫ്‌റോഡ് യാത്രയും, കൊല്ലത്ത് അധികമാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ #rajathottam …

Read More »