ലോകത്തിലെ Top 20 ബഡ്‌ജറ്റ്‌ എയർലൈനുകൾ ഇവയാണ്… Top 20 best low-cost airlines in the world

A low-cost carrier (also known as a no-frills, discount or budget airline) is an airline that offers generally low fares in exchange for eliminating many traditional passenger services. Not surprisingly, many travelers are skeptical about some of these budget airlines, associating rock bottom prices to poor service or safety issues.

However, most of these airline offer a decent product and adhere to the strictest standards. In most cases, they are able to offer lower prices by operating a single aircraft type which minimizes staff training and maintenance costs.

To make up for revenue lost in decreased ticket prices, these airlines may charge extra fees for “extras” like baggage, assigned seats, and meals. In the last decades, budget airlines have grown vastly across the world, often becoming larger than the legacy carriers that once dwarfed them in size.

Budget carriers are often part of my travel plans, particularly on short-haul flights. Here’s my breakdown of the ten best budget international airlines.

Have you ever flown with a low-cost carrier? If so, what was your experience? Leave a comment.

Check Also

യാത്രക്കാരിയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് ബസ് കാത്തുനിന്നത് 20 മിനിറ്റ്; അഭിനന്ദനപ്രവാഹം

അടിമാലിയിൽ ഇറങ്ങിയ യാത്രക്കാരി തിരിച്ചു കയറിയില്ല,ബസ് യാത്രക്കാരി വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്നത് 20 മിനിറ്റോളം!! വൈറ്റിലയിൽ നിന്നും തോപ്രാംകുടിക്ക് …

Leave a Reply